Tahkoluoto offshore wind farm extension

25-50
pcs
m
m
8
MW

Suomen Hyötytuuli Oy plans to extend Tahkoluoto wind farm and plans to build 25-50 offshore wind turbines more outside Tahkoluoto in Pori.

Energy Production

Jokela wind farm

12 pcs / 3,0 MW

Wind farm's current production 2.72 MW

Annankangas wind farm

10 pcs / 3,45 MW

Wind farm's current production 1.98 MW

Kuljunniemi wind farm

9 pcs / 2,3 MW

Wind farm's current production 2.68 MW

Nikkarinkaarto wind farm

10 pcs / 3,45 MW

Wind farm's current production 2.88 MW

Reposaari wind farm

10 pcs / 1-3,3 MW

Wind farm's current production 3.67 MW

Tahkoluoto offshore wind farm

11 pcs / 2,3-4,2 MW

Wind farm's current production 38.35 MW