Vindparksprojektet i Korpi-Matti

26
st
120-160
m
112–132
m
3-5
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar en vindpark med 26 vindkraftverk i Sastmola tillsammans med Tuuliwatti Oy och EPV Vindkraft Ab. Suomen Hyötytuulis andel av vindparken är 8 vindkraftverk.

Sastmola är en kustkommun som ligger mellan Björneborg och Kristinestad. Vindkraftsparken förläggs norr om Sastmola centrum i området Korpi-Matti öster om Kustvägen och Trolls by och sträcker sig nära byarna Risby och Timmerheiden. I nordost avgränsas området av Natura-området Mankaneva.

Vindkraftsetableringen täcker cirka 2–3 % av hela markområdet. Området används huvudsakligen för skogsbruk. Vindparken begränsar inte markanvändningen i området, t.ex. jord- och skogsbruket, och påverkar inte heller jakt eller bärplockning.

Suomen Hyötytuulis planer går ut på att bygga 8 kraftverk i området med en nominell effekt på 3–5 megawatt. Avtal om anslutning till elnätet ingås när planen vinner laga kraft.

I projektområdet i Korpi-Matti har vindmätningar utförts i tre års tid.

Tillståndsförfarande

MKB-förfarandet för projektet slutfördes 2012. Resultaten av miljökonsekvensbedömningen har använts vid projektplaneringen och planläggningen. Läs MKB-dokumenten här:

Ymparisto.fi

I Korpi-Matti pågår delgeneralplanläggning för vindkraft. Läs det aktuella planmaterialet via länken:

Sastmola

Energiproduktion

(FI) Jokelan tuulipuisto

(FI) 12 st / (FI) 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindpark i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 4,57 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 2,03 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 5,75 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 1,02 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 2,98 MW