Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Tuulivoimahankkeen toteutukseen kuuluu useita viranomaisprosesseja. Prosessit määräytyvät sen mukaan, kuinka suurta tuulivoimahanketta suunnitellaan ja minkä tyyppiselle alueelle suunniteltu puisto sijoittuu.

Yleisimmät viranomaisprosessit ovat ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), kaavoitusmenettely sekä kunnan rakennuslupaviranomaisen rakennuslupa.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA on pakollinen kaikissa yli 10 tuulivoimalan hankkeissa.

YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vielä vaikuttaa. YVA on siis suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.

YVA-menettely lisää kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVAan saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä. YVA-menettely ei kuitenkaan ole päätöksenteko- tai lupamenettely, joten arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä tuulipuiston toteuttamisesta.

Hanketta suunnitteleva taho huolehtii tarvittavien ympäristöselvitysten tekemisestä. Suunnittelusta voi vastata yksityinen yritys tai julkinen taho, esimerkiksi Liikennevirasto. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus.

YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominaisuudet ja tekniset ratkaisut sekä arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.

YVA-prosessin aikana ELY-keskus järjestää kaksi yleisötilaisuutta.

YVA:n etenemistä seuraamaan perustetaan myös eri sidosryhmistä koostuva YVA-seurantaryhmä. Ryhmän tarkoituksena on kerätä tietoa ja näkemyksiä eri näkökulmista, jakaa tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista eri osapuolille sekä edistää vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Lisäksi ryhmä varmistaa, että ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävät tiedot ovat ajan tasalla ja mahdollisimman kattavia.

 

YVA-prosessin kulku

Ympäristövaikutusten arviointiprosessin kulku.