Uutiset

04.03.2015

Uutta tutkateknologiaa: merituulivoimalat suunnitellaan yhdessä linnustotutkijoiden kanssa

Porin Tahkoluotoon rakennetaan maailman ensimmäinen jääolosuhteisiin soveltuva merituulipuisto, johon integroidaan maailmalla jo toimivaksi testattua linnustotutkateknologiaa. Pöyry Finland Oy suunnittelee ja toteuttaa hankkeen linnustoseurannan ja toimii asiantuntijana linnustotutkan hankinnassa. Kymmenen tuulivoimalan projektissa käytetään voimaloiden tutka-avusteista pysäytysautomatiikkaa ja tutkitaan lintujen karkotusmekanismien toimivuutta ensimmäistä kertaa Suomessa. Noin 500 000 euroa maksavan tutkan avulla seurataan myös lintujen lentoreittejä ja niiden mahdollisia muutoksia. Ensi kesänä alkava linnustotutkimus jatkuu koko tuulipuiston elinkaaren ajan.

Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset minimoidaan

Yksi tuulipuistojen rakentamisen edellytyksistä on laaja, lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi, joka koskee myös linnustoa. Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset riippuvat tuulipuiston koosta, teknisistä ratkaisuista, maantieteellisestä sijainnista ja alueen lintulajeista. Porin Tahkoluodon merituulipuistoon liittyvään linnustotutkimukseen osallistuvat mm. VTT, Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö ja Pöyry Finland Oy. Pöyry Finland on tehnyt hankkeen linnustoarvion ja vastaa viranomaisten hyväksymästä linnuston seurantaohjelmasta, joka koostuu linnuston laskennasta ja visuaalisesta havainnoinnista sekä tutkaseurannan aineiston analysoinnista.

”Tahkoluodon merituulipuiston pitkäaikaisen linnustotutkimuksen tulokset ovat tärkeitä, sillä Suomessa tuulivoiman linnustovaikutusten tutkimisesta ei ole juurikaan kokemusta, maailmaltakin vasta noin kymmenen vuoden ajalta. Vaikutukset lintuihin ovat aina laji- ja paikkakohtaisia. Merellä sijaitsevissa tuulivoimapuistoissa tutkitaan mahdollisia este- ja häirintävaikutuksia sekä elinympäristömuutoksia”, sanoo Pöyry Finland Oy:n vanhempi suunnittelija, linnustoasiantuntija Aappo Luukkonen.

”Lintujen törmäysriskiä voidaan vähentää tutka-avusteisella voimaloiden pysäytysautomatiikalla ja karkotusmekanismeilla. Voimala voidaan pysäyttää automaattisesti, jos lintu lentää liian lähelle tuulipuistoa tai yksittäistä voimalaa. Lintututkan avulla tutkitaan tuulivoimaloiden vaikutusta lentoreitteihin pitkän ajan kuluessa eli ennen tuulipuiston rakentamista ja sen aikana sekä tuulipuiston ollessa toiminnassa”, sanoo VTT:n tuulivoimatiimin päällikkö Geert-Jan Bluemink.

Lentokentilläkin käytössä oleva linnustotutkateknologia täydentää maastohavainnointia. Laajoilla havainnoinneilla ja laskennoilla tarkkaillaan usean vuoden ajan tuulivoimaloiden läheisyydessä pesiviä, muuttavia ja levähtäviä lintuja, kuten kahlaajia, tiiroja ja lokkeja. Selkälokkien ja merikotkien seurannassa käytetään myös erilaisia kameroita ja antureita.

Merituulipuistohankkeesta vastaa kotimaisen tuulienergian tuottaja ja kehittäjä Suomen Hyötytuuli Oy, jonka omistavat kahdeksan suurta suomalaista kunnallista energiayhtiötä. Yrityksellä on tuulipuistot Porissa ja Raahessa sekä kymmenen tuulipuistoprojektia eri puolilla Suomea.

Pöyryn Energia-liiketoimintaryhmä on lisäksi aiemmin tehnyt Tahkoluodon merituulipuistohankkeen toteutettavuusselvityksen ja avustanut rakennusluvan hakemisessa.

 

Lisätietoja:

Jaana Tyynismaa, johtaja, Ympäristö-yksikkö, Pöyry Finland Oy
puh. 040 568 2642, jaana.tyynismaa@poyry.com