Siirry sisältöön

Merituulivoima-alueiden hyödyntämisoikeudet talousvyöhykkeellä tulee ratkaista Suomen etu huomioiden

Suomen Hyötytuuli Oy:n näkemyksen mukaan nykyinen talousvyöhykelaki ei mahdollista kotimaisen merituulivoiman kannattavaa ja kestävää kehitystä. Talousvyöhykelain uudistuksessa on välttämätöntä varmistaa tasavertaisuus niin hyödyntämisoikeuksien, lupamenettelyjen, käyttöoikeuskorvauksien kuin verotuskohtelunkin suhteen.

Kotimaisen merituulivoiman kehittämiseksi otetaan tänä syksynä merkittäviä askelia. Ympäristö- ja ilmastoministeriö on nimittänyt merituulivoimatyöryhmän selvittämään merituulivoiman edistämiseen tähtääviä keinoja, ja työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää talousvyöhykkeelle sijoittuvaa merituulivoimaa koskevan lainsäädäntöhankkeen. Suomen Hyötytuuli pitää tärkeänä, että näissä selvityksissä tähdätään sekä aluevesien että talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeiden kohteluun tasavertaisesti sijainnista ja toimijasta riippumatta. Valtion tahtotilana tulisi olla kotimaisen merituulivoimaekosysteemin kehittyminen, ja siksi talousvyöhykelain muutoshanke on syytä toteuttaa ripeästi.

Talousvyöhykelain uudistaminen on välttämätöntä jo merituulivoimahankkeiden laajuuden vuoksi. Aiemmin talousvyöhykelain nojalla on myönnetty hyödyntämisoikeuksia putkilinjoille ja kaapeliyhteyksille. Merituulivoimahankkeet sen sijaan kohdistuvat laajoille alueille ja sisältävät mittavia rakentamistoimia. Lisäksi tuulivoimahankkeiden rahoitusjärjestelyt edellyttävät kiinteistönmuodostusta ja mahdollisuutta laitostunnusten rekisteröintiin, mitä nykyinen lainsäädäntö ei talousvyöhykkeellä mahdollista.

Nykyisellään ei ole olemassa selkeää kriteeristöä toteuttajan valitsemiseksi tilanteessa, jossa samasta alueesta on tehty useita hyödyntämisoikeushakemuksia. Yksinoikeus hankealueeseen tulee myöntää läpinäkyvällä kilpailutuksella jo aikaisessa vaiheessa, ja valitun toimijan tulee saada riittävä vapaus hankkeen kehittämiseen. Valinnan tekeminen valtioneuvoston laajan harkintavallan nojalla jättää päätöksen alttiiksi valituksille.

Kaikkia Suomen merituulivoima-alueiden hyödyntämisoikeuksia ei tule jakaa kerralla, vaan hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen tulee järjestää ennakoitava, tasaisesti kasvava ja hallittava toteutusputki. Tämä on tarpeen markkinan ylikuumenemisen estämiseksi. Kaikkien hankeoikeuksien myöntäminen yhdellä kertaa loisi hankkeille jälkimarkkinat, jotka paisuttaisivat keinotekoisesti hankkeiden kustannuksia eivätkä tukisi parhaalla tavalla Suomen vihreän siirtymän tavoitteita. Hankkeiden liian suuri kokonaisvolyymi vaikuttaa myös haitallisesti sekä jo tehtyjen että uusien investointien kannattavuuteen, jos uusiutuvan sähkön tarjonta kasvaa nopeammin kuin sen kysyntä. Eri kehitysvaiheessa olevia merituulihankkeita tarvitaan kuitenkin useita.

Menettelyn tulee huomioida Suomen kokonaisetu niin energiaomavaraisuuden lisäämisen, huoltovarmuuden vahvistamisen kuin teknologian kehittymisen ja kotimaisuusasteen nostamisenkin kannalta. Näin luodaan Suomen merialueelle kestävä tapa rakentaa merituulivoimaa sekä vakaat, paikalliset palvelu- ja toimitusketjut Suomeen.

Valtion ensisijaisen ansaintamekanismin merituulivoimahankkeissa ei tule perustua hankeoikeuksien kilpailutuksesta saatuihin tuloihin, vaan verotuksen, käyttöoikeussopimuksen sekä taloudellisten ja ympäristöllisten kerrannaisvaikutusten (esimerkiksi yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistymisen) kautta syntyvät laajalle ulottuvat hyödyt. Verojen ja käyttöoikeusmaksujen tulee olla kohtuullisella ja aluevesille sijoittuviin hankkeisiin nähden yhdenmukaisella tasolla, minkä vuoksi kilpailutuksissa on painotettava erityisesti laadullisia tekijöitä.

Lisätietoja antaa:

Liiketoimintajohtaja Esa Holttinen, puh 044 760 8477, esa.holttinen(at)hyotytuuli.fi

Suomen Hyötytuulen aineistopankki

Suomen Hyötytuuli Oy on kotimainen uusiutuvan energian tuotantoyhtiö, jolle vakaan omistuspohjan luovat kahdeksan suomalaista alueellista energiayhtiötä. Olemme yksi kotimaisen meri- ja maatuulivoimaosaamisen uranuurtajista. Olemme mukana vastaamassa Suomen uusiutuvan energiantuotannon tavoitteisiin ja lisäämässä riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista. Toimimme vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti läpi koko tuulivoiman elinkaaren yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Kehitämme tuulipuistohankkeita, suunnittelemme ja rakennutamme niitä sekä huolehdimme tuulivoiman tuotannosta yhdessä kumppaniemme kanssa. Meillä on tuotannossa seitsemän tuulipuistoa, kolme rakenteilla ja lukuisia hankekehityksessä. Kun nykyiset hankkeemme valmistuvat seuraavan kahden vuoden sisällä, on tuotantokapasiteettimme noin 650 MW ja vuosituotantomme ylittää 1900 GWh:n. Kasvamme voimakkaasti, ja kehitysportfoliomme nousee jo yli 3 mrd euron.