Vindparken i Annankangas

0,00

MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion

10
st
210
m
126
m
3,45
MW

närmare info

AntalNavhöjdRotorEffektTyp
101471263,45 MWVestas

Suomen Hyötytuuli Oy byggde en vindpark med 10 vindkraftverk i Annankangas i Brahestad. Annankangas vindpark ligger i sin helhet i södra delen av Brahestad, cirka 26 km från stadens centrum. Vindparken togs i bruk under hösten 2017.

Vindparken i Annankangas producerar cirka 115 GWh el per år. Det motsvarar cirka 57 500 höghustvåors årsförbrukning av el.

Tillståndsförfarande

MKB-förfarandet för projektet slutfördes 2013. För vindkraftsområdena i östra delen av Brahestad, dit Annankangas hör, gjordes en gemensam miljökonsekvensbedömning där man beaktade miljökonsekvenserna av alla de planerade vindparkerna samt de sammantagna konsekvenserna. Resultaten av bedömningen har använts vid projektplaneringen och planläggningen. Läs MKB-dokumenten här:

Ymparisto.fi

Bullermätning i vindparksområdena i Nikkarinkaarto och Annankangas i Brahestad

Byggandet av Suomen Hyötytuuli Oy:s vindkraftspark med tio kraftverk i Nikkarinkaarto i Brahestad inleddes i juli. I båda områdena genomförs bullermätningar med vilka Suomen Hyötytuuli mäter vindparksområdets bullernivå före byggandet av vindparken, under byggandet och efter vindkraftverken har tagits i drift.

Flera mätningsperioder

I vindparksområdena mäts buller med flera mätare. Kontinuerliga mätningar görs med online-mätare. Enmånadsperioder under olika årstider mäts med mätare som installeras separat. Med mätningar erhålls exaktare information om hur vindparkerna förändrar områdets ljudmiljö.

I Nikkarinkaarto genomfördes den första en månad långa mätningsperioden före byggstarten i våras och den andra i juli delvis när byggandet startade. Den tredje mätningsperioden på fyra veckor äger rum under oktober – november. Den fjärde mätningen ägde rum på förvintern 2016. Den senaste mätningen var på sommaren 2018.

I det planerade vindparksområdet i Annankangas kan ljudmiljön mätas under varje årstid redan före byggstarten. På det viset erhålls ett mätningsmaterial av områdets nuvarande ljudvärld för hela året. Den första mätningsperioden i Annankangas har påbörjats i juli i år. För övrigt kommer mätningarna att genomföras med samma princip som i Nikkarinkaarto.

En del av kvalitetssäkringen

Bullermätningen i vindparksområdena är en del av kvalitetssäkringen. Miljötillstånden förpliktar till uppföljning av det buller som vindkraftverken orsakar under driften. Därtill vill Suomen Hyötytuuli reda ut områdenas nuvarande ljudvärld och hur den påverkas under byggnadstiden. Bullermätning utförs också i fortsättningen i alla Suomen Hyötytuulis nya vindparksprojekt.

Planmaterial

Delgeneralplanning slutfördes i 2014.

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW