Vindkraft

Vindkraft är en inhemsk förnybar energikälla. Vid produktionen uppstår inga utsläpp till luften, vattnet eller marken. Användning av vindkraft gör den finländska energiproduktionens mer oberoende av fossila importbränslen och importel.

Tekniskt sett är vindkraft omvandling av rörelseenergi ur vinden eller luftströmmar till rotationsenergi, alltså mekanisk energi, med hjälp av vindturbiner. Energin omvandlas sedan till el i en vindgenerator.

Vindkraft skiljer sig från traditionell elproduktion närmast på grund av de tidsmässiga variationerna i produktionen. Produktionen av vindkraft varierar dagligen beroende på hur mycket det blåser. Vindstilla dagar, som sällan förekommer i Finland, är inget problem så länge bara en del av elen produceras med vindkraft och utspritt över landet.

Enligt en utredning som Europeiska kommissionen låtit utföra är de externa kostnaderna för vindkraft, det vill säga de extra kostnader som orsakas samhället och miljön, minst för vindkraft jämfört med andra energiformer, 0,1–0,2 c/kWh. Vindkraft är kostnadseffektivast av de nuvarande förnybara formerna för separat elproduktion.

En ensamboende person i en etta använder 1 000 kWh el per år. En fyrapersonersfamilj i ett enfamiljshus med eluppvärmning använder 20 MWh eller 20 000 kWh per år. Ett vindkraftverk producerar cirka 8 000 MWh el per år, vilket räcker till cirka 400 enfamiljshus med eluppvärmning eller 8 000 höghusettor.