Miljökonsekvensbedömning (MKB)

Genomförandet av ett vindkraftsprojekt är förenat med en rad myndighetsprocesser. Processerna bestäms av hur stort det planerade vindkraftsprojektet är och i vilken typ av område parken är tänkt att placeras.

De vanligaste myndighetsprocesserna är miljökonsekvensbedömning (MKB), planläggningsförfarande samt bygglov från kommunens bygglovsmyndighet.

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING (MKB)

Med hjälp av miljökonsekvensbedömningen (MKB) försöker man minska eller helt förhindra negativa miljökonsekvenser av projektet. MKB är obligatoriskt för alla projekt med över 10 vindkraftverk.

Vid MKB bedöms projektets konsekvenser i samband med planeringen, alltså före beslutsfattandet, då det fortfarande går att påverka lösningarna. MKB är alltså ett hjälpmedel för planeringen och dess resultat ska beaktas när tillståndet för projektet prövas.

Genom MKB-förfarandet får medborgarna mer information och större möjligheter att delta och påverka. Alla som kan påverkas av ett projekt får delta i MKB. Information och delaktighet är hörnstenarna i förfarandet. MKB-förfarandet är dock inget besluts- eller tillståndsförfarande – under bedömningen fattas alltså inget beslut om att bygga vindparken.

Den som planerar ett projekt ser till att de nödvändiga miljöutredningarna görs. Planerare kan vara ett privatföretag eller ett offentligt organ, t.ex. Trafikverket. Förfarandet styrs och övervakas av en kontaktmyndighet, NTM-centralen.

MKB-förfarandet består av ett program- och ett beskrivningsskede. Programmet för bedömning av miljökonsekvenser (MKB-programmet) är en plan över hur miljökonsekvensbedömningen ska ordnas och vilka utredningar som behövs.

I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen) presenteras projektets egenskaper och tekniska lösningar och en bedömning av projektets sammantagna miljökonsekvenser utifrån bedömningsförfarandet.

Under MKB-processen ordnar NTM-centralen två möten för allmänheten.

För att övervaka hur MKB-processen fortskrider tillsätts också en MKB-uppföljningsgrupp som består av representanter för olika intressegrupper. Gruppen har till syfte att samla information och åsikter från olika perspektiv, informera de olika parterna om projektet och dess miljökonsekvenser samt främja dialog mellan parterna. Gruppen försäkrar sig också om att de uppgifter som används vid miljökonsekvensbedömningen är aktuella och så heltäckande som möjligt.