Planläggning av vindkraft

På byggande av vindkraft tillämpas huvudsakligen samma regler som på annat byggande. Byggandet av stora vindkraftverk bör i princip basera sig på planläggning enligt markanvändnings- och bygglagen.

Detta innebär att de områden som lämpar sig för byggande av vindkraft definieras i en plan.

En ändring av markanvändnings- och bygglagen (134/2011) som gäller byggande av vindkraft trädde i kraft 1.4.2011. I och med lagändringen kan generalplanen användas som grund för beviljande av bygglov för vindkraftverk.

Processen att göra upp en generalplan eller delgeneralplan inleds genom beslut av kommunstyrelsen. Beredningen av en plan ska ske i växelverkan (t.ex. med hjälp av möten med markägare) med de personer och sammanslutningar vars förhållanden eller intressen i avsevärd mån kan påverkas av planen.

När planprocessen börjar samlas de viktigaste förfarandena som gäller deltagande och växelverkan i planen för deltagande och bedömning (PDB). I de olika skedena av processen ordnas också så kallade samråd mellan myndigheter, där man behandlar olika myndigheters mål och åsikter om planen i fråga.

I början av planprocessen bedömer man planens konsekvenser för livsmiljön och gör olika utredningar om nuläget i området, bl.a. om naturen, fågellivet, buller, markägare, stomlägenheter och kulturarv. Med hjälp av grundutredningarna för planen och konsekvensbedömningen ska det kunna konstateras att planen uppfyller de krav som ställs på den i markanvändnings- och bygglagen.

När grundutredningarna är klara fortsätter planprocessen med utarbetande av ett planutkast, som läggs fram offentligt i 30 dagar och utlåtanden inhämtas av dem som saken gäller. På basis av den inkomna responsen bearbetas planutkastet till ett planförslag, som läggs fram offentligt i 30 dagar. Utlåtanden inhämtas också om planförslaget.

I planutkast- och planförslagsskedena ordnas samråd mellan myndigheterna, där man går igenom den inkomna responsen. Efter detta kan stadsstyrelsen godkänna planen jämte eventuella ändringar.

Planläggning av vindkraft

Planläggning av vindkraft.