Siirry sisältöön

Agenda 2030

Arbetet med hållbar utveckling i alla länder i världen styrs av den globala agendan för hållbar utveckling som man enades om i FN 2015, som kallas Agenda2030. Den innehåller 17 mål som länderna tillsammans bör uppnå senast år 2030.
Agenda 2030 har också hjälpt företagsvärlden att konkretisera metoder att stärka affärsverksamhetens positiva effekter och minska de negativa effekterna. Den presenterar ett ramverk av delområden där tyngdpunkterna för effekterna av den egna verksamheten kan ses och mätas.

Som ett finskt företag har vi förbundit oss till att följa principerna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationens konvention om arbetslivets grundläggande principer och rättigheter samt FN:s principer om företag och mänskliga rättigheter.

Suomen Hyötytuuli Oy har identifierat följande delområden som de viktigaste tyngdpunkterna i Agenda 2030, utöver vilka vi också till tillämpliga delar kommer att ta hänsyn till de övriga ovan nämnda målen:

7. Hållbar energi för alla

Vi ökar produktionen av förnybar energi och ökar tillgången på förmånlig, tillförlitlig och effektivt producerad energi. Vi främjar investeringar i ren energiproduktion och utvecklingen inom branschen. Vi utvecklar och upprätthåller ett väl fungerande elnät och tillhörande infrastruktur.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi utvecklar högklassig, tillförlitlig och hållbar infrastruktur som stöder produktionen av förnybar energi och hanteringen av elnätet. Vi samarbetar inom forskning för att utveckla en genuint mer hållbar energiproduktion och främja den gröna omställningen.

11. Hållbara städer och samhällen

Vi stärker försörjningstryggheten, säkerheten och tillgången till energi genom att producera förnybar energi för finländare via regionala energibolag som äger oss. Vi beaktar de olika perspektiven på hållbar utveckling ur ett miljö- och människoperspektiv i de områden där vi är verksamma. Vi främjar skalning av bra lösningar i Finland och internationellt.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Vi hjälper Finland att uppfylla internationella klimatmål, påverka i samhälleligt viktiga forum och vi ökar medvetenheten om bekämpningen av klimatförändringar. I vår verksamhet tar vi också hänsyn till de perspektiv som krävs för anpassning till klimatförändringarna.

14. Hav och marina resurser

Vi tar hand om ekosystemen i havet och kustområdena under den havsbaserade vindkraftens hela livscykel. Vi minskar föroreningen av haven genom att producera förnybar energi och därigenom också begränsa klimatförändringarna som påverkar haven och användningen av fossila bränslen i samhället.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Vi bygger och producerar vindkraft så att vi kan trygga och stärka mångfalden av ekosystem på land. Naturvärden och att ta hänsyn till dem har integrerats i planeringen och utvecklingen av vår verksamhet.