Siirry sisältöön

Allmänna användningsvillkor & dataskydd

Allmänna användningsvillkor

Suomen Hyötytuuli Oy:s webbplats är Suomen Hyötytuuli Oy:s egendom.

Webbplatsen har utarbetats för att betjäna Suomen Hyötytuuli Oy:s intressentgrupper. Suomen Hyötytuuli tillhandahåller webbplatsens innehåll att utnyttjas så som den är och ansvarar inte för informationens riktighet eller för det material som länkarna på webbplatsen innehåller. Det är tillåtet att i enlighet med god sed citera innehåll på webbplatsen i den omfattning som ändamålet förutsätter. Suomen Hyötytuuli Oy ansvarar inte för skador som har uppstått till följd av användningen av informationen på webbplatsen.

Suomen Hyötytuuli Oy förbehåller sig rätten att ändra eller lägga ner webbplatsen utan separat meddelande om detta.

Suomen Hyötytuuli Oy samlar inte in personuppgifter via sin webbplats.

Information om cookies (kakor) på webbplatsen hyotytuuli.fi:

I syfte att förbättra användarvänligheten på vår webbplats kan vi använda cookies eller annan automatiskt insamlad information som inte utgör personuppgifter (cookies är textfiler som din webbläsare lagrar i din dator när du besöker en webbplats). Med hjälp av cookies kan vi förbättra webbplatsens funktionalitet. Vi använder inte cookies för att samla in eller lagra identifierbara personuppgifter. Du kan förhindra användningen av cookies i inställningarna för din webbläsare. Kom ihåg att om du inte tillåter cookies ser du nödvändigtvis inte allt innehåll på vår webbplats. Kontakta Suomen Hyötytuuli Oy om du vill ha mer information om de cookies som används på vår webbplats.

Dataskydd

Suomen Hyötytuuli innehar information om representanterna för bolagets samarbetspartner och intressentgrupper. Informationen har samlats in från de registrerade.

Suomen Hyötytuuli Oy
FO-nummer 1477522-9
PB 305, 28601 BJÖRNEBORG
Lautantekijäntie 60, 28880 BJÖRNEBORG

Kontakt i ärenden som gäller registret

tiedotus@hyotytuuli.fi

Registrets namn

Suomen Hyötytuulis register över intressentgrupper.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Avtalsinformation lagras och behandlas för att sköta ärenden med anknytning till avtalsförhållanden, kontakt och kommunikation, samt företagets affärsverksamhet. Vi behandlar uppgifterna endast för det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in.

Registrens datainnehåll

Avtalsregistret innehåller personuppgifter om aktörer som Suomen Hyötytuuli samarbetar med. Dessa är bland annat följande: Suomen Hyötytuulis partner, aktieägare, styrelse, markägare, kommuners och offentliga organisationers representanter samt medians representanter.

Följande uppgifter om kontaktpersonerna samlas in i registret, beroende på vilken information som krävs för att sköta samarbetet:

  • personers namn
  • titel/befattning i organisationen
  • företagets/organisationens namn
  • adress
  • e-postadress.

I registret lagras dessutom övrig information i anknytning till kontaktpersonen och företaget, t.ex. avtalsinnehåll, bankkontoinformation, information om fastigheter samt information om samarbete och kommunikation.

 Lagringstid för personuppgifter

Uppgifterna i registret raderas när det inte längre finns någon grund för att enligt användningsändamålet lagra dem.

Regelmässiga informationskällor

Informationen i registret samlas i huvudsak in från de registrerade bl.a. genom e-post, via webbblanketter, per telefon och vid andra tillfällen och möten. Information kan också samlas in med hjälp av marknadskommunikation. Information till registret samlas också in från samarbetspartners webbplatser samt offentliga register och informationstjänster.

Regelmässigt överlåtande av uppgifter

Uppgifter kan överföras eller överlåtas till våra samarbetspartner (till exempel myndigheter och stadsfullmäktige) då ändamålen i denna dataskyddsbeskrivning eller avtalsskyldigheterna gentemot våra samarbetspartner kräver det. I sådana fall behandlas personuppgifterna i enlighet med giltig lagstiftning.

Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Suomen Hyötytuuli använder inte profilering eller automatiskt beslutsfattande.

Principerna för skydd av registret

Dataåtkomsten är begränsad: endast de personer som behöver uppgifterna med anknytning till anställningsförhållandet har åtkomst till uppgifterna, och då endast i den omfattningen som krävs för att sköta ärenden. Personuppgifterna i elektroniskt format är skyddade med hjälp av allmänt accepterade och rimliga tekniska åtgärder som brandväggar och lösenord. Personuppgifter i annat än elektroniskt format lagras i låsta utrymmen dit endast sådana anställda i företaget vars arbetsuppgifter innefattar hantering av personuppgifter har tillträde.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagras om honom eller henne i registret, och att på begäran få felaktig, inkomplett eller onödig information kompletterad eller raderad från registret. Dessutom har den registrerade alla andra rättigheter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Den skriftliga och undertecknade begäran om uppgifter ska skickas till personen som är ansvarig för registreringsärenden. Den registrerade måste vara beredd att bevisa sin identitet i samband med kontroll av personuppgifterna.

Mer information

Mer information ges av Suomen Hyötytuuli: tiedotus@hyotytuuli.fi