Siirry sisältöön

Ansvar

Suomen Hyötytuuli är ett bolag som producerar vindkraft och spelar därför en betydande roll när det gäller att bromsa klimatförändringen. Vi producerar ren och förnybar energi och vår vindkraftsproduktion orsakar inga utsläpp i luften, vattnet eller marken. Ansvar och hållbar utveckling är en väsentlig del av livscykelhanteringen i våra vindparker och vindkraftverk. När vi utvecklar vindkraftsområden ger vi information om våra planer och pågående vindparksprojekt. Vi hör också markägarna, invånarna i det närliggande området och andra kommuninvånare. Vi samarbetar med kommunala aktörer och lokala medier under hela projektet.

Att tygla klimatförändringen

Klimatförändringen är ett hot mot miljön, naturens mångfald och vårt välbefinnande. Därför är det viktigt att vi alla försöker tygla den. EU strävar efter att minska växthusutsläppen med 55 procent under perioden 1990–2030 och öka andelen förnybar energi till minst 27 procent. Målet med programmet Kolneutralt Finland är att minska växthusutsläppen med upp till 95 procent under åren 1990–2050. Från 2010 till 2021 minskade koldioxidutsläppen i Finland med 69 procent. Användningen av vindkraft gör Finland ännu mer oberoende av fossila importerade bränslen, vilket stärker landets självförsörjning i fråga om energiproduktion. År 2021 producerade vindkraftverken i Finland 8,1 TWh el, vilket motsvarade ungefär 10 procent av elförbrukningen i Finland. Det nationella målet för vindkraftsproduktionen för 2025 är 9 TWh.

Miljöskyddet styr planeringsarbetet

När vi väljer vindkraftsområden beaktar vi alltid Naturaområden och andra motsvarande omständigheter som gäller miljöskyddet. Vi strävar också efter att minska eventuella problem med buller och störekon när vi bestämmer vindkraftverkens placering. I planeringsskedet låter vi utföra en miljökonsekvensbedömning (MKB) för varje vindparksprojekt för att reda ut projektets eventuella konsekvenser för miljön och bosättningen i området.

Miljöundersökningar är en viktig del av vår energiproduktion

Vi övervakar våra vindparker dygnet runt. Vi får information om dem i realtid och utnyttjar denna information för att både operera och underhålla kraftverken. Vi gör regelbundet miljöundersökningar och miljöuppföljning i våra vindparker för att bedöma hur vindkraftverken påverkar det närliggande området. Eventuellt buller från vindkraftverken undersöker vi till exempel genom att utföra mätningar vid olika ställen under en lång tid. Resultaten från undersökningarna utnyttjar vi både för styrningen av enskilda kraftverk och för livscykelhanteringen i hela parken.

Naturens mångfald är viktig för oss

Vi följer fågelbeståndet för att värna om biodiversiteten och skydda hotade eller sårbara arter. Till exempel i Tahkoluoto havsvindpark har vi utvecklat ett system som utnyttjar radarteknologin och som följer fågelbeståndet som rör sig nära kraftverken. Vår fågelradar urskiljer små fåglar inom en radie på minst 4 km och stora fåglar inom en radie på minst 10 km. Radarn ger vid behov order om att enskilda vindkraftverk måste sakta av eller helt stanna.

Vi deltar i forskningsprojekt som undersöker vindkraftens inverkan på djurlivet i området. Vi samarbetar också aktivt med invånare och aktörer i området, till exempel med jaktföreningar. Vi vill framhäva att jordbruk och skogsskötsel, bärplockning och fiske kan idkas i vindparksområdet precis som tidigare. Det vägnät vi byggt kan också användas av alla som rör sig i området.

Hållbar utveckling syns i demonteringen av vindparker

Vi följer aktivt med när våra kraftverk börjar närma sig slutet av sin livslängd. När det är aktuellt att demontera vindkraftverk gör vi det säkert och effektivt så att olägenheterna för trafiken och miljön är så små som möjligt.

Delarna från kraftverk som demonteras återvinns och används på nytt i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Efter demonteringen ansvarar vi för landskapsbyggandet på det sätt som överenskoms med markägaren.

Våren 2022 demonterade vi tre kraftverk i Räfsö vindpark. Rotorbladen återvanns inom ramen för Plastindustrin rf:s projekt KiMuRa för att utnyttjas i cementtillverkning. Kraftverkets övriga delar användes som reservdelar i våra kraftverk eller återvanns. Betonggrundläggningarna från de demonterade kraftverken användes som markfyllning och ståldelarna återvanns. Landskapsbyggandet i området har överenskommits med Björneborg stad.