Siirry sisältöön

Havsvindkraft

Havsvinden har börjat spela en allt större roll i energiproduktionen. Eftersom havsvinden är kraftigare och jämnare och kraftverk med större effekt kan placeras på havet producerar havsvindparkerna betydligt mer el än kraftverken på land.

Suomen Hyötytuuli har målmedvetet utvecklat havsvindkraften redan i över tio år. Vi har investerat cirka 120 miljoner euro i havsvindkraft och investeringen har en direkt sysselsättande effekt som motsvarar omkring 300 årsverken. Vi byggde Finlands första havsvindturbin i Tahkoluoto i Björneborg och världens första havsvindpark som är utvecklat för krävande isförhållanden. Pilotkraftverket i vindparken blev färdigt 2010 och de övriga tio kraftverken 2017. För närvarande planerar vi en utvidgning av Tahkoluoto havsvindpark.

Expert på isförhållanden

Vår styrka är att vi klarar av isförhållanden och beaktar verkningarna av ett istäckt hav i planeringen, byggandet och underhållet av vindkraftverk. Isen har stor inverkan särskilt på våra havsvindturbiner utanför Björneborg och Brahestad, eftersom det inte finns någon skärgård utanför som skulle krossa ismassorna. Längst uppe i Bottniska viken där Ulkonahkiainen ligger är isförhållandena ännu mer utmanande än längs kusten i Björneborg med anledning av att vintern är längre och isen packas.

Vid planeringen av en havsvindpark beräknar vi snö- och isbelastningens påverkan på konstruktionerna och utveckar konstruktionen och dimensionerna utifrån det. I byggnadstidtabellerna beaktar vi att byggarbete endast kan utföras för fullt när havet är isfritt mellan våren och hösten. Byggnadstiden för en havsvindpark är två eller tre perioder med öppet vatten. Det krävs också noggrann planering för att utföra servicearbete när havet är istäckt. När det är is på havet krävs rätt slags utrustning för att färdas till kraftverket.

Kraftverk med patenterad grundläggning som utvecklats av Suomen Hyötytuuli

I Tahkoluoto är berggrunden nära havsbottnen. Därför kunde den pålgrundläggning som vanligen stöder havsvindturbinerna inte genomföras där. Vi utvecklade en ny markgrundläggning för havsvindturbiner. Grundläggningen utnyttjar turbinens och grundläggningens egen massa. Denna så kallade gravitationsgrundläggning gör att en havsvindturbin kan byggas på bärande havsbotten. Grundläggningens konstruktion är också planerad så att den minskar belastningen och vibrationerna från ismassorna, då dess koniska form styr isen så att den inte skadar vindkraftverkets stomme.

Kontinuerlig teknologisk utveckling

Havsvindkraftsteknologin utvecklas i allt snabbare takt tack vare stor efterfrågan och investeringar. Kraftverkens effekt beräknas öka till 11–20 megawatt under de närmaste åren och deras höjd till 310 meter. Kraftverkens livslängd förlängs hela tiden från nuvarande ungefär tjugo år till över 35 år.

Havsvindsprojekten ställer stora krav på hamnområdena. På vintern behövs servicefartyg som kan bryta isen och hamnbassängen måste hållas isfri så att fartygen kommer i väg på serviceuppdrag. I hamnen måste det dessutom finnas tillräckligt med förmonterings- och lagerområden under byggtiden och produktionen. Havsvindparksprojekten bidrar alltså till att infrastrukturen i hamnarna i områdena utvecklas.

Tahkoluoto havsvindpark, Björneborg

1 pilotkraftverk 2,3 MW

10 havsvindturbiner med en effekt på 4,2 MW per turbin

kraftverkets navhöjd är cirka 90 meter och rotorns diameter 130 meter

den genomsnittliga avkastningen är 43 procent av den maximala avkastningen

den beräknade årliga produktionen är cirka 155 GWh

havsgrundläggning med stålskalskonstruktion som patenterats av Suomen Hyötytuuli

elstation på land

Suomen Hyötytuuli planerar en utvidgning av Tahkoluoto havsvindpark som årligen skulle producera cirka 1000–1900 GWh kolneutral elenergi.

Aktuellt