Siirry sisältöön

Vindkraft

Samtidigt som behovet av el och annan energi ökar globalt har energiproduktionens miljöpåverkan blivit uppenbar och förnybara, fossilfria energiformer har börjat krävas i allt större omfattning. Nya vindkraftverk byggs i allt snabbare takt även i Finland. Vindkraften minskar koldioxidutsläppen från energiproduktionen och dessutom skapas på detta sätt nya arbetsplatser och kommunerna får fastighetsskatteinkomster. Suomen Hyötytuuli hanterar vindparkernas hela livscykel och är föregångare inom vindkraft i Finland.

Förnybar – inga utsläpp – inhemsk

Vindkraft är inhemsk, förnybar energi. Under produktionen uppstår inga utsläpp i luften, vattnet eller marken. Användningen av vindkraft gör också Finlands energiproduktion mer oberoende av fossila importerade bränslen och importerad el.

EU strävar efter att minska växthusutsläppen med 55 procent under perioden 1990–2030 och öka andelen förnybar energi till minst 27 procent. Målet med programmet Kolneutralt Finland är att minska växthusutsläppen med upp till 95 procent under perioden 1990–2050. Det nationella målet för vindkraftsproduktionen för 2025 är 9 TWh.

Suomen Hyötytuuli hjälper Finland att nå klimatmålen genom att aktivt utveckla och producera vindkraft och investera i nya vindparker. Våra nuvarande parker producerar sammanlagt cirka 750 GWh energi per år och under de närmaste åren kommer produktionen att öka till och med till 1,2 TWh.

Teknologi

Vindkraft betyder att vinden, dvs. luftströmmens kinetiska energi, omvandlas till energi som får axeln i vindkraftverken att rotera. Mekanisk energi omvandlas alltså till elektricitet i vindgeneratorn.

Vindkraften avviker från traditionell elproduktion närmast i och med att produktionen varierar tidsmässigt. Produktionen av vindkraft är beroende av vindstyrkan och vindparkerna byggs därför vanligen i områden med gynnsamma vindförhållanden.

Suomen Hyötytuuli utnyttjar aktivt nya teknologier i vindkraftbranschen och stöder forskningsprojekt i branschen. Vi har också egna utvecklingsprojekt: vi har bland annat utvecklat och patenterat en ny markgrundläggning för havsvindturbiner. Grundläggningen utnyttjar turbinens och grundläggningens egen massa. I Tahkoluoto havsvindpark utvecklade vi ett system som utnyttjar radarteknologi och som följer fågelbeståndet i närheten av kraftverken. Systemet bidrar till att minimera skador som vindkraftverken orsakar fågelbeståndet.

Kostnadseffektivitet

De externa kostnaderna för vindkraft, dvs. extra kostnader som föranletts samhället och miljön, är de förmånligaste bland olika energiformer. Vindkraften är också den kostnadseffektivaste av de nuvarande formerna av separat producerad förnybar el. Eftersom råvaran, dvs. vinden, är gratis och outsinlig är själva elproduktionen förmånlig efter att investeringarna i inledningsfasen har gjorts. Vindkraftsteknologin och samtidigt kraftverkens effekt utvecklas ständigt, vilket gör vindkraften ännu kostnadseffektivare.

En person som bor ensam i en etta förbrukar 1 000 kWh el per år.

En familj på fyra personer förbrukar 20 MWh el per år i ett egnahemshus med elvärme.

Ett vindkraftverk producerar 15 000 MWh el per år, dvs. energi för cirka 750 egnahemshus med elvärme eller 15 000 enrumslägenheter i våningshus.

Fördelar med vindkraft

Fördelarna med vindkraft är obestridliga när det gäller att nå klimatmålen. Förutom nyttan för miljön och naturen innebär våra vindkraftsprojekt betydliga ekonomiska fördelar för de orter där vindparkerna är placerade.

Vi samarbetar långsiktigt med markägarna och genom att arrendera ut mark för vindkraftverk får markägarna arrendeinkomster under hela den tid vindkraftverket är i drift. Området kan ändå användas för fritidsaktiviteter och rekreationsverksamhet. De vägar som byggts för byggnads- och underhållsarbeten vid kraftverket kan användas av markägarna när de utför skogsvårdsarbeten.

Kraftverksprojekten sysselsätter invånare på de orter där vindparker byggs och i närliggande områden. I byggnadsskedet sysselsätter kraftverksprojektet personer i transport- och byggbranschen och gör att nya kunder utnyttjar de lokala tjänsterna. För underhåll och service av kraftverken behöver vi på lång sikt anställda som snabbt kan utföra underhålls- eller serviceåtgärder vid kraftverket.

Vi vill vara en synlig aktör på vindparksorterna. Vindkraftverk byggs ofta på små orter, vilket innebär att kraftverkens betydelse är ännu större. Vindparkerna betalar fastighetsskatt till kommunerna under hela sin livscykel. Skattens storlek beror på kostnaderna för att bygga kraftverket, vindparkens effekt och den kommunala skattesatsen. Vi stöder också den lokala hobbyverksamheten för barn och ungdomar och ger information om vindkraftsbranschen som karriäralternativ.