Siirry sisältöön

Tuulivoima

Samalla kun sähkön ja muun energian tarve kasvaa maailmanlaajuisesti, on herätty energiantuotannon ympäristövaikutuksiin ja alettu vaatia uusiutuvien, fossiilivapaiden energiamuotojen entistä laajempaa hyödyntämistä. Suomeenkin rakennetaan yhä kasvavalla tahdilla uusia tuulivoimaloita. Tuulivoima paitsi vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, se myös tuo työpaikkoja ja kiinteistöverotuloja kunnille. Tuulipuistojen koko elinkaaren taitajana Suomen Hyötytuuli on kotimaisen tuulivoiman edelläkävijä.

Uusiutuvuus – päästöttömyys – kotimaisuus

Tuulivoima on kotimaista, uusiutuvaa energiaa. Sen tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. Tuulivoiman käyttö lisää myös Suomen energiantuotannon riippumattomuutta fossiilisista tuontipolttoaineista ja tuontisähköstä.

EU:n tavoite on vähentää kasvihuonepäästöjä 55 % 1990-2030 ja nostaa uusiutuvan energian osuus vähintään 27 %:in. Hiilineutraali Suomi -ohjelman tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 95 % 1990-2050.

Me Suomen Hyötytuulella tuemme Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista aktiivisella tuulivoiman kehityksellä, tuotannolla ja uusiin tuulipuistoihin investoimalla. Kun nykyiset hankkeemme valmistuvat seuraavan kahden vuoden sisällä, on tuotantokapasiteettimme noin 650 MW ja vuosituotantomme ylittää 1900 GWh:n.

Teknologia

Tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista tuuliturbiineilla akselin pyörimisenergiaksi eli mekaaniseksi energiaksi, joka muunnetaan tuuligeneraattorissa sähköksi.

Tuulivoima poikkeaa perinteisestä sähköntuotannosta lähinnä sen tuotannon ajallisen vaihtelun vuoksi. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee tuulisuuden mukaan, ja lähtökohtaisesti tuulivoimapuistot rakennetaankin alueille, joilla tuuliolosuhteet ovat suotuisat.

Suomen Hyötytuulella me hyödynnämme aktiivisesti uusia tuulivoima-alan teknologioita ja tuemme alan tutkimushankkeita. Teemme myös omaa kehitystyötä, mm. kehitimme ja patentoimme merituulivoimaloille uudentyyppisen, maavaraisen perustuksen, joka hyödyntää voimalan ja perustuksen omaa massaa. Tahkoluodon merituulipuistoon kehitimme tutkateknologiaa hyödyntävän järjestelmän, joka seuraa voimaloiden lähistöllä liikkuvaa linnustoa ja auttaa minimoimaan linnustolle tuulivoimaloista aiheutuvia haittoja.

Kustannustehokkuus

Tuulivoiman ulkoiset kustannukset eli yhteiskunnalle ja ympäristölle aiheutetut ylimääräiset kustannukset ovat eri energiamuodoista halvimmat. Tuulivoima onkin kustannustehokkain nykyisistä uusiutuvista sähkön erillistuotannon muodoista. Koska raaka-aine eli tuuli on ilmaista ja loppumatonta, itse sähköntuotanto on alkuinvestointien jälkeen edullista. Tuulivoimateknologia ja samalla voimaloiden teho kehittyy jatkuvasti, mikä entisestään parantaa tuulivoiman kustannustehokkuutta.

Yksin asuva ihminen käyttää yksiössä sähköä 1 000 kWh/vuosi

Nelihenkinen perhe käyttää sähkölämmitteisessä omakotitalossa sähköä 20 MWh/vuosi

Yksi tuulivoimala tuottaa sähkön 15 000 MWh/vuosi eli energian noin 750 sähkölämmitetylle omakotitalolle tai 15 000 kerrostaloyksiölle.

Tuulivoiman hyödyt

Tuulivoiman hyödyt ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ovat kiistattomat. Ympäristölle ja luonnolle koituvien hyötyjen lisäksi tuomme tuulivoimaprojektien avulla tuulipuistopaikkakunnille myös huomattavia taloudellisia hyötyjä.

Teemme maanomistajien kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä, ja maan antaminen vuokralle tuulivoimaloiden käyttöön tuo maanomistajille vuokratuloja koko tuulivoimalan elinkaaren ajan. Alue säilyy edelleen harrastus- ja virkistystoiminnan käytössä. Voimalan rakennus- ja huoltotöitä varten rakennetut tiet ovat hyödyksi maanomistajien omissa metsänhoitotöissä.

Voimalahankkeiden kautta työllistämme tuulipuistopaikkakuntien ja lähialueiden asukkaita. Rakennusvaiheessa voimalaprojekti työllistää kuljetus- ja rakennusalan ammattilaisia ja tuo uusia asiakkaita paikallisten palveluiden piiriin. Voimaloiden ylläpitoon ja huoltoon tarvitsemme pitkäjänteisesti henkilökuntaa, joka pääsee huoltotehtäviin paikan päälle nopeasti.

Haluamme olla näkyvä toimija tuulipuistopaikkakunnilla. Tuulivoimalahankkeet toteutetaan usein pienillä paikkakunnilla, jolloin voimaloiden merkitys on entistä suurempi. Tuulipuistot maksavat kunnille koko elinkaarensa ajan kiinteistöveroa, jonka suuruus riippuu voimalan rakennuskustannuksista, tuulipuiston tehosta sekä kunnan veroprosentista. Tuemme myös paikallista lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja tarjoamme mahdollisuuden oppia tuulivoima-alasta uravaihtoehtona.