Tuulivoimakaavoitus

Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan pääsääntöisesti samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen. Suurten tuulivoimaloiden toteutuksen tulee lähtökohtaisesti perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavoitukseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet määritellään kaavassa.

Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos (134/2011) tuli voimaan 1.4.2011. Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan perusteella.

Yleiskaavan tai osayleiskaavan laadintaprosessi käynnistyy kunnanhallituksen päätöksellä. Kaavaa valmisteltaessa hanketta suunnitteleva taho on vuorovaikutuksessa (esim. maanomistajatapaamisten avulla) niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Kaavaprosessin alkaessa tärkeimmät osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät menettelyt kootaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS). Prosessin eri vaiheissa järjestetään myös ns. viranomaisneuvotteluja, joissa käsitellään eri viranomaisten tavoitteita ja näkemyksiä laadittavan kaavan suhteen.

Kaavaprosessin alussa arvioidaan kaavan vaikutukset elinympäristölle ja tehdään alueen nykytilanteesta erilaisia selvityksiä, mm. luonto-, linnusto-, melu-, maanomistaja-, kantatila- ja kulttuuriperintöselvitykset. Kaavan perusselvitysten ja vaikutusten arvioinnin avulla on voitava todeta, että kaava täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset.

Perusselvitysten valmistuttua kaavaprosessia jatketaan laatimalla kaavaluonnos, joka asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja josta pyydetään lausunnot asianosaisilta. Saatujen palautteiden perusteella kaavaluonnos työstetään kaavaehdotukseksi, joka asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Myös kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot.

Kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa pidetään viranomaisneuvottelut, joissa käydään läpi saadut palautteet. Tämän jälkeen kaupunginhallitus voi hyväksyä kaavan mahdollisine muutoksineen.

Tuulivoimakaavoituksen eri vaiheet

Tuulivoimakaavoituksen eteneminen.