Siirry sisältöön

Tuulivoimamyönteiset tulokset ennallaan – Tuulivoima pidettyä kunnissa, joissa sitä jo on

Tiedote. Julkaistu: 14.07.2014 klo 09:56 – Suomen Tuulivoimayhdistys ry.
Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) selvitytti vuosi sitten Taloustutkimus Oy:llä, mitä mieltä neljän kunnan asukkaat olivat kotikuntaansa valmistuneista huippumoderneista tuulivoimaloista. Tutkimuksen tulokset olivat tuolloin tuulivoiman kannalta erittäin myönteisiä. Vuoden aikana on käyty paljon kiivasta keskustelua aiheeseen liittyen, ja tutkimus päätettiinkin toistaa. Tulokset paljastavat, että kriittisyys on lievästi kasvanut, mutta edelleen valtaosa asukkaista ei koe häiriötä tuulivoimasta eikä häiriötä kokevien määrä ole suoraan riippuvainen etäisyydestä voimaloihin. Lisäksi useimmat haluavat lisää tuulivoimaloita kotikuntaansa. Taloustutkimus Oy teki tutkimuksen puhelinhaastatteluna Iissä, Simossa, Tervolassa ja Merijärvellä.
Tutkimuksen mukaan enemmistö tuulivoimakuntien asukkaista on sitä mieltä, että voimaloista on kotikunnalle taloudellisen hyödyn lisäksi imagohyötyä. Asukkaiden näkemyksen mukaan kuntiin rakennettuihin voimaloihin on sopeuduttu hyvin. Tutkimuksen tuloksissa eniten hajontaa oli ilmastonmuutokseen suhtautumisessa ja siinä kuinka vakavana ongelmana sitä pidettiin.

Tieliikenteen ääni häiritsee eniten

Uudistetussa tutkimuksessa kysyttiin myös erilaisten äänilähteiden häiritsevyydestä yleisellä tasolla ja omassa elinpiirissä. Tulokset vahvistavat, että tieliikenteen ääntä esiintyy yleisimmin haastateltujen elinpiirissä, ja se myös koetaan häiritsevimpänä – sekä yleisesti että omassa kodissa. ”Tuulivoimaloiden aiheuttama ääni otetaan huomioon jo tuulivoimaloita suunniteltaessa ja kysely vahvistaakin, että niiden äänen häiritseväksi kokevien ihmisten määrä on vähäinen. Häiriötä kokevien määrä on hyvin pieni etenkin verrattuna esimerkiksi tieliikennemeluun, jonka ohjearvojen ylityksille altistuu jopa viidesosa suomalaisista jatkuvasti”, STY:n puheenjohtaja Jari Suominen toteaa.
Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä kysyttiin useammassa kysymyksessä. Äänen paljon tai edes jossakin määrin häiritseviksi kokevilta kysyttiin tarkemmin tilanteista ja paikoista, joissa häiritsevyyttä esiintyy. Lähes kukaan ei kokenut ääntä häiritsevänä sisällä kodissaan. Myös hyvin harvat kokivat sen häiritseväksi kotinsa piha-alueilla. Useimmat äänen häiritseväksi kokeneista eivät osanneet nimetä, missä tilanteessa ääni häiritsee ja valtaosa heistä, yli 80 %, ei kokenut ääntä häiritseväksi edes voimalan vieressä oleillessaan.
”On hyvä kuulla, että ääni ei arkielämässä ole häiritsevää”, Porin SuomiAreenalla 14.7. esiintyvä STY:n varapuheenjohtaja Miia Wallén sanoo. ”Erityisen tärkeää on, että häiriötä ei koeta sisällä kodeissa. Yksittäistapauksissa tulee etsiä kestävät ratkaisut tapauskohtaisesti”, Wallén jatkaa.
”Yleisesti tuulivoima on edelleen pidetty energiantuotantomuoto. Siihen kriittisesti suhtautuvien joukko on pieni mutta äänekäs. Kaikilla yhteiskunnan maankäyttöön liittyvillä hankkeilla, olipa kyse uimahallista, uudesta tiestä ja konserttitalosta, on aina myös vastustajia. Kriittiset äänet takaavat sen, että hankkeet suunnitellaan ja valmistellaan hyvin. Kaikilla mielipiteillä on paikkansa”, Suominen toteaa.

Lentoestevalovaatimukset muuttuneet paremmiksi

Tuulivoimaloiden lentoestevalojen häiritsevyys on vähentynyt. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on muuttanut lentoestevalovaatimuksia luopuen tuulivoimaloiden vilkkuvia valkoisia valoja koskevista määräyksistä.
Perhonjoki Oy:n omistamiin Merijärven Ristivuoren voimaloihin tehtiin mittava valoremontti, jossa jatkuvasti kirkkaasti vilkkuvien valojen tilalle vaihdettiin valot, jotka vilkkuvat kirkkaasti vain päivällä ja öisin niissä palaa punainen valo. Lisäksi muutos vaati tornivalojen asennuksen.
”Korkeista kustannuksista ja haasteellisesta jälkiasennuksesta huolimatta olemme tyytyväisiä, että valosäännöksiin tuli muutos ja uusien säännösten mukaiset, vähemmän ympäristöä häiritsevät valot voitiin asentaa Ristivuoren voimaloihin. Tutkimustulosten pohjalta on ilo havaita, että valojen häiritsevyys on tosiaan laskenut, joten muutostyö on konkreettisesti vaikuttanut lähialueen asukkaiden viihtyvyyteen ja vähentänyt kriittistä suhtautumista”, kertoo voimaloiden rakennuttamisesta vastannut Puhuri Oy:n Harri Ruopsa. ”Olemme tyytyväisiä, että säännöksiä muutettiin paikallisten asukkaiden, ja kokonaisuuden kannalta positiiviseen suuntaan. Tämä toimiikin hyvänä esimerkkitapauksena tuulivoimarakentamisen edistämisestä”, Ruopsa jatkaa Trafia kiittäen.
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18 – 79 -vuotiaat kuntalaiset. Kyselyssä oli 803 vastaajaa, jotka jakautuvat kunnittain Ii (n=207), Merijärvi (n=127), Simo (n=215) ja Tervola (n=221). Tulosten virhemarginaali on 3,5 %. Tutkimus tehtiin kesäkuussa 2014.
LISÄTIETOJA:
Jari Suominen
Puheenjohtaja
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
P. 050 595 6780
Miia Wallén
Varapuheenjohtaja
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
P. 050 329 7127
Harri Ruopsa
Hankekehityspäällikkö
Puhuri Oy
P. 0400 730793
Suomen Tuulivoimayhdistys ry on tuulivoima-alan kansallinen edunvalvontajärjestö. Sen tavoitteena on edistää tuulivoimarakentamista mm. tiedottomalla, tietoa tuottamalla sekä julkiseen keskusteluun osallistumalla. STY:llä on noin 170 yritysjäsentä ja 220 henkilöjäsentä, joiden yhteinen tahtotila on edistää tuulivoimarakentamista. Yritysjäsenet edustavat lukuisia eri toimialoja. Yhdityksellä on kolme työntekijää.

Vastaa