Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Meillä Suomen Hyötytuulessa on tuulivoiman tuotantoyhtiönä iso rooli ilmastomuutoksen hillitsemisessä. Tuotamme puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, eikä tuulivoiman tuotannossamme synny päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat oleellinen osa tuulipuistojemme ja -voimaloidemme elinkaaren hallintaa. Tuulivoima-alueita kehittäessämme kerromme suunnitelmistamme ja rakenteilla olevista tuulipuistoprojekteistamme sekä kuulemme maanomistajia, lähialueen asukkaita ja muita kuntalaisia. Teemme koko hankkeen ajan tiivistä yhteistyötä kunnan toimijoiden ja paikallismedian kanssa.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutos on uhka ympäristölle, luonnon monimuotoisuudelle ja hyvinvoinnillemme. Siksi sen hillitseminen on tärkeää meille kaikille. EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 55 % vuosina 1990-2030 ja nostaa uusiutuvan energian osuus vähintään 27 %:in. Hiilineutraali Suomi -ohjelman tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 95 % vuosina 1990-2050. Vuodesta 2010 vuoteen 2021 Suomen hiilidioksidipäästöt laskivat 69 %. Tuulivoiman käyttö lisää Suomen riippumattomuutta fossiilisista tuontipolttoaineista, mikä vahvistaa maamme energiatuotannon omavaraisuutta. Suomen tuulivoimalat tuottivat vuonna 2021 sähköä 8,1 TWh, mikä vastasi Suomen sähkön kulutuksesta noin 10 %. Kansallinen tuulivoiman tuotantotavoite vuodelle 2025 on 9 TWh.

Ympäristönsuojelu ohjaa suunnittelutyötä

Tuulivoima-alueiden valinnassa otamme aina huomioon Natura-alueet ja vastaavat muut ympäristönsuojeluun liittyvät seikat. Pyrimme myös vähentämään mahdollisia melu- ja välkeongelmia voimaloiden sijaintipaikkoja määrittäessämme. Suunnitteluvaiheessa teetämme jokaiselle tuulipuistohankkeelle ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), jossa selvitämme hankkeen mahdollisia vaikutuksia alueen ympäristöön ja asutukseen.

Ympäristötutkimukset ovat keskeinen osa energiantuotantoamme

Valvomme tuulipuistojamme ympärivuorokautisesti. Saamme niistä reaaliaikaista tietoa, jota hyödynnämme niin voimaloiden käynnissä- kuin kunnossapidossakin. Teemme puistoissamme jatkuvasti ympäristötutkimuksia ja -seurantaa arvioidaksemme tuulivoimaloiden vaikutusta lähialueelle. Esimerkiksi tuulivoimaloista mahdollisesti aiheutuvaa melua tutkimme pitkäaikaisilla mittauksilla eri mittauspisteissä. Tutkimuksista saadut tulokset hyödynnämme sekä yksittäisten voimaloiden ohjauksessa että koko puiston elinkaaren hallinnassa.

Luonnon monimuotoisuus on meille tärkeää

Teemme linnustonseurantaa biodiversiteetin vaalimiseksi ja uhanalaisten tai vaarantuneiden lajien suojelemiseksi. Esimerkiksi Tahkoluodon merituulipuistoon olemme kehittäneet tutkateknologiaa hyödyntävän järjestelmän, joka seuraa voimaloiden lähistöllä liikkuvaa linnustoa. Lintututkamme erottaa pienet linnut vähintään 4 km:n säteellä ja suuret vähintään 10 km:n säteellä. Tutka antaa tarvittaessa hidastumis- tai pysähtymiskäskyn yksittäisille tuulivoimaloille.

Olemme mukana tutkimushankkeissa, joissa kartoitetaan tuulivoiman vaikutusta alueella olevaan eläimistöön. Teemme myös aktiivista yhteistyötä alueen asukkaiden ja toimijoiden, esimerkiksi metsästysseurojen, kanssa. Haluamme viestiä, että tuulipuistoalueella voi jatkaa maanviljelyä ja metsänhoitoa, marjastusta ja kalastusta kuten ennenkin. Rakentamamme tiestö on myös alueella kulkijoiden käytettävissä.

Kestävä kehitys näkyy tuulipuistojen purkutyössä

Seuraamme aktiivisesti, milloin voimalamme ovat tulossa käyttöikänsä loppupäähän. Kun tuulivoimaloiden purku on ajankohtainen, teemme sen turvallisesti ja tehokkaasti niin, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle.

Käytöstä poistettavien voimaloiden osat kierrätetään ja uudelleen käytetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Voimalan purun jälkeen vastaamme alueen maisemoinnista maanomistajan kanssa sovittavalla tavalla.

Keväällä 2022 purimme Reposaaren tuulipuistosta kolme voimalaa. Niiden siivet kierrätettiin Muoviteollisuus ry:n KiMuRa-hankkeen kautta hyödynnettäväksi sementin valmistuksessa. Muut voimalan osat käytettiin voimaloidemme varaosina tai kierrätettiin. Purettujen voimaloiden betoniperustusten aines käytettiin hyödyksi maatäytöissä ja teräsosuudet kierrätettiin. Alueen maisemoinnista sovittiin Porin kaupungin kanssa.